4126 Kismarja, Bocskai u. 20.

+36 54/ 419 021

kismarjaph@t-online.hu

KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÁS

Község Önkormányzat Jegyzője
4126.Kismarja, Bocskai u. 20
Tel: 54/419-021

Tájékoztatom Kismarja Község lakosságát, hogy a Kismarja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2009.(II.27.) sz. ÖR rendeletét 2011. április 29.-én megtartott ülésén módosította.
 
Az Önkormányzat módosított és egységes szerkezetbe foglalt rendelete a 4/2011.(IV. 29.) sz. ÖR rendelet, mely 2011. május 01-én lépett hatályba.
 
A rendelet 10. §. (2) bekezdése értelmében:
 
(2) A bérpótló juttatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében köteles
 
a)      az életvitelszerűen lakott lakást vagy házat és annak udvarát, a kerítéssel kívül határos területet, járdát tisztán tartani,
b)      az életvitelszerűen lakott lakáshoz tartozó kertet tisztán tartani, megművelni,
c)      a lakott ingatlan állagát folyamatosan karbantartani, javítását biztosítani,
d)      a lakóingatlant rendeltetésszerűen használni,
e)      az életvitelszerűen lakott lakás és a lakókörnyezet higiénikus állapotának fenntartását biztosítani.
 
(3) A bérpótló juttatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni, az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkalehetőséget, közfoglalkoztatást elfogadni.
 
(4) Amennyiben a (2) és (3) bekezdésben előírtak valamelyike a bérpótló juttatásra jogosult személy neki felróható magatartása miatt nem teljesül, a bérpótló juttatás folyósításának megszüntetésére kerül sor.

A fentieken túl az Önkormányzat „A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, illetőleg az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 7/2005.(VII. 01.) ÖR sz. rendelete 23. § (2) bekezdése értelmében szabálysértést követ el és Harmincezer forint pénzbírsággal sújtható, aki:
 
a.)    az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
b.)    a szeméttelepen mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő anyagot helyez el,
c.)    szemetet felhalmoz,
d.)    a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,
e.)    az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról nem gondoskodik,
f.)      az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
g.)    a beépített, valamint a beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, ill. mellette nőtt gazt, gyomot nem írtja, a kinyúló ágak, és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
h.)    az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,
i.)      a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le, Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,
j.)      gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
k.)    szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai aknába, illetve a csapadékelvezető árokba vezet, önt,
l.)      közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
m.) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,
n.)    építményeket, kerítéseket, élő fát bármilyen felirattal megrongál,
o.)    közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
p.)    gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol,
q.)    közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít, vagy elhelyez,
r.)     vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, járművet közterületen tárol,
s.)     alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
t.)      a településen lévő tavakba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
u.)    a rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik.
v.)    Avar és kerti hulladék nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi.
 
A lakókörnyezet ( udvar, kert, utcai rész, lakás) rendbetételének határideje:
2011. július 15
 
Az ingatlanok tisztaságának, és megfelelő állapotának ellenőrzését az erre kijelölt bizottság a határnap után folyamatosan ellenőrzi.
 
A rendelkezések be nem tartása esetén azonnali hatállyal a bérpótló juttatás megvonására és szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor.
 
Kismarja, 2011. június 24.
 
Fényi Imréné
      jegyző